PTI STOCK เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางพร้อมส่ง อีกทั้งยังบริการรับผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกตามแบบ Spec. การใช้งาน และบริการรับติดตั้งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าหน้าไชด์งานอีกด้วยเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
บริการรับติดตั้งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า
บริการรับผลิตชิ้นส่วนยางอัดขึ้นรูป
บริการรับผลิตซีลยางโปรไฟล์