Best Seller

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 2 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000 V. ( Class 0 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รบรอง ผ่านมาาตรฐาน Audit

 
Best Seller

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 3 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 7500 V. ( Class 0 /1 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit

 
Best Seller

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 4 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 7500 V. ( Class 0 /1 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit

 
Best Seller

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 5 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17kV. ( Class 2 /1/0 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ Medium Voltage Switchgear , High Voltage Panels , Low Voltage Panels เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit

 
Best Seller

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 6 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 26.5 kV. ( Class 3/2/1/0 ) IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ Medium Voltage Switchgear , High Voltage Panels , Low Voltage Panels เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit.

 
Best Seller

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 8 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 26.5 kV. ( Class 3/2/1/0 ) IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ Medium Voltage Switchgear , High Voltage Panels , Low Voltage Panels เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit.

 
Best Seller

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 10 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36kV. ( Class 4/3/2 /1/0 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ Medium Voltage Switchgear , High Voltage Panels , Low Voltage Panels เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit

 
Best Seller
Pre-Order

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 14 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36kV. ( Class 4/3/2 /1/0 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ Medium Voltage Switchgear , High Voltage Panels , Low Voltage Panels เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit

 
Best Seller
Pre-Order

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 12 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36kV. ( Class 4/3/2 /1/0 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ Medium Voltage Switchgear , High Voltage Panels , Low Voltage Panels เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit

 
Best Seller
Pre-Order

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 20 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง >40 kV. ( Class 4/3/2 /1/0 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ Medium Voltage Switchgear , High Voltage Panels , Low Voltage Panels เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit

 
Best Seller
Pre-Order

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 25 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง >40 kV. ( Class 4/3/2 /1/0 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ Medium Voltage Switchgear , High Voltage Panels , Low Voltage Panels เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit

 
Best Seller

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา ความหนา 2 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 17 kv. ( Class 0 /1 /2 IEC 61111:2009 )เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ Medium Voltage Switchgear , High Voltage Panels , Low Voltage Panels เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit

 
Best Seller

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา ความหนา 3 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 26.5kV ( Class 0/1/2/3 IEC61111:2009) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ Medium Voltage Switchgear , High Voltage Panels , Low Voltage Panels เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit

 
New
Best Seller
Pre-Order

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา ความหนา 5 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 36 kV (Class 0 1 2 3 4 IEC61111:2009) เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ Medium Voltage Switchgear , High Voltage Panels , Low Voltage Panels เป็นต้น ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit

 
Best Seller

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้าลายเหรียญ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลื่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรองปลอดภัยต่อการใช้งาน Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
New
Best Seller
Pre-Order

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าลายร่องเล็ก ( Fine-Ribbed Electrical Insulating Rubber Sheet ) แผ่นยางคุณบัติฉนวนไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต ทนแรงดันไฟฟ้าสูง Tel: 0863077319 LINE@ @ptistock

 
New
Best Seller
Pre-Order

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้ากันลื่นลายร่อง (ใหญ่) ทนแรงดันไฟฟ้าสูง กันลื่น ทนน้ำมัน Tel: 0863077319 LINE@ @ptistock

 
New
Best Seller
Pre-Order

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้ากันลื่นลายเชคเกอร์ ทนแรงดันไฟฟ้าสูง กันลื่น ทนน้ำมัน Tel: 0863077319 LINE@ @ptistock

 
New
Best Seller

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลามไฟ (UL94) ความหนา 3 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 7500 V. ( Class 0 /1 IEC61111)เหมาะสำหรับการใช้งานปูหน้าตู้ MDB Switchboard ตู้ไฟ มีคุณสมบัติพิเศษกันลามไฟ ทนน้ำมัน-สารเคมี และยังทนสภาพแวดล้อมการใช้งานดีเยี่ยม Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber

 
Pre-Order

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้าลายเหรียญ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันลื่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรองปลอดภัยต่อการใช้งาน Tel : 022577154 MB : 0621515494 LINE@ @ptirubber